ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์จัดตั้งขึ้นโดย นายสมชาย มานะไพศาลวรกุล และเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์

ด้านสถานที่

โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ) โดยมุ่งหวังให้สถานที่เป็นสถานที่เรียนรู้ที่อบอุ่นปลอดภัยและมีความสุขบนเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวาตามโฉนดเลขที่ 55983 เล่มที่ 560 หน้าที่ 83 เลขที่ดิน 485 อาคารประกอบไปด้วยอาคาร1 อาคารเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ใช้เป็นอาคารเรียน ประกอบด้วยห้องเรียน, ห้องสมุด, ห้องดนตรี, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องธุรการ, ห้องพักครู, ห้องวิทยาศาสตร์, โรงอาหาร ห้องประชุม และ อาคาร 2 ชื่อว่าอาคารกีฬะพัฒน์ เป็นอาคารกีฬา ประกอบด้วย สระว่ายน้ำ และลานกีฬาในร่มเพื่อใช้จัดกิจกรรมทั่วไปเพื่อการเรียนการสอน และการแข่งขันกีฬา

ด้านหลักสูตร

ผู้ก่อตั้งมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากลโดยมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กในวัยประถมศึกษาเป็นอีกช่วงวัยที่สำคัญของชีวิตเป็นวัยแห่งการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติวัยที่ต้องเสริมสร้างทักษะวิชาชีวิต และประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายผ่านประสบการณ์จริงเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการแต่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็วในโลกยุคดิจิตอลโรงเรียนได้ยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Constructivism และ Multiple Intelligence ผ่านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายได้แก่การเรียนแบบโครงการ (Project Approach) และการเรียนภาษาเน้นการสื่อสาร (Communicative Approach) 

ด้านพัฒนาการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงและจากกิจกรรมต่างๆที่ได้สัมผัสและปฏิบัติด้วยตนเองฝึกให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุและผล สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลได้ รู้จักคิดอย่างมีระบบ ฝึกทักษะของการเป็นผู้นำและผู้ตามในสถานการณ์ที่เหมาะสม กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมโรงเรียนยังเล็งเห็นความสำคัญของภาษาต่างประเทศ จึงเน้นให้มีการพัฒนาทักษะด้านการพูดและการฟังภาษาอังกฤษมากเป็นพิเศษจากครูเจ้าของภาษารวมทั้งเสริมภาษาจีนให้กับนักเรียนเป็นภาษาที่สาม

ด้านการเตรียมความพร้อม

โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมสำหรับโลกแห่งสาระสนเทศโดยได้พัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีศักยภาพพร้อมที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเองและประเทศชาติในยุคโลกาภิวัตน์