โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์

   โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 83/141 หมู่ 14 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และเพิ่มหลักสูตรพิเศษที่จำเป็นในอนาคต ใช้โปรแกรมเสริมสร้างพัฒนาการในระดับประถมศึกษา (Enrichment Programs) ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดนตรี (Music and Movement) และการบูรณาการผ่านวิชาโครงการ (Project) เป็นต้น โดยใช้วิธีการสอนที่กระตุ้น และท้าทายความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไปพร้อมกับการสร้าง ระเบียบวินัยในการทำงานร่วมกัน เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ ด้วยเหตุและผล ฝึกทักษะของการเป็นผู้นำและผู้ตาม ในสถานะการณ์ที่เหมาะสม กล้าแสดงออก ฝึกความรับผิดชอบและแบ่งปัน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของความจริงในสังคม และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด

Ready for the World
” ทางเลือกใหม่ทางการศึกษา เพื่อโลกยุคใหม่ “

เราเชื่อว่าเด็กทุกคนล้วนแล้วแต่มีศักยภาพมีคุณลักษณะของตนเอง สามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในชีวิตของเขาแต่ละคน ความมุ่งหวังของเราคือการสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้และอำนวยในการพัฒนาของเด็กตามความถนัดของแต่ละคน สร้างสรรค์การเรียนรู้ที่มีพลังจากตัวเขาเองด้วยกระบวนการที่ต่อเนื่องเป็นขั้นตอน