ประวัติความเป็นมา

Introduction and history

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์จัดตั้งขึ้นโดย
นายสมชาย มานะไพศาลวรกุล…

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
เป็นรูปพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างสไว…

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว หมายถึง สีแห่งความสดชื่นและเจริญเติบโต
สีเหลือง หมายถึง แสงของพระอาทิตย์
แสดงถึงความเชื่อมั่นและศรัทธา คุณธรรมจริยธรรม