ฝ่ายกิจการนักเรียน

คุณครูดิษฐ์กร บุญประเสริฐ
(ครูบี)

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

คุณครูอัญญารัตน์ แก้วเกตุมณี
(ครูเอ้)

คุณครูผู้สอน

คุณครูฉัตรดนัย บุญปริก
(ครูนิค)

คุณครูผู้สอน

คุณครูรินนาภัทร สุขคุ้ม
(ครูอุ๊)

คุณครูผู้สอน

คุณครูอัจฉราพร ภู่น้อย
(ครูชมพู่)

คุณครูผู้สอน

คุณครูภูมินทร์ ใจลังก๋า
(ครูแม็ค)

คุณครูผู้สอน

คุณครูมัดสญา ตรีวิเศษ
(ครูมัส)

คุณครูผู้สอน