ฝ่ายประกันคุณภาพภายใน

คุณครูมงคล เขตรกิจ
(ครูจุ่น)

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพภายใน

คุณครูเกษศรินทร์ ด้วงอ่ำ
(ครูเอ้)

คุณครูผู้สอน

คุณครูประกาย คำศรี
(ครูเมย์)

คุณครูผู้สอน

คุณครูภาวินี ไทยสุวรรณ
(ครูหญิง)

คุณครูผู้สอน

คุณครูสุวิภา กรรณิการ์
(ครูเฟรช)

คุณครูผู้สอน