ฝ่ายทรัพยากรและชุมชนแห่งการเรียนรู้

คุณครูบุญชู สงเคราะห์
(ครูเบิร์ด)

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรฯ

คุณครูเอกลักษณ์ ธีระจารี
(ครูข่า)

คุณครูผู้สอน

คุณครูมลฑาทิพย์ ขันทับทิม
(ครูหน่อย)

คุณครูผู้สอน

คุณครูสร้อยเพชร ส้มแป้น
(ครูบลู)

คุณครูผู้สอน

คุณครูพัชรภรณ์ อินทร์ประสิทธิ
(ครูต่าย)

คุณครูผู้สอน

คุณครูภานุวัฒน์ เลิศคุณลักษณ์
(ครูคิว)

คุณครูผู้สอน / IT SUPPORT

คุณครูสหรัฐ หมวกหลำ
(ครูเจฟ)

คุณครูผู้สอน

คุณครูกรกฎ ภู่พูล
(ครูกิ๊ก)

คุณครูผู้สอน