ด.ช.สาญ์วิกร แก้วอ่อน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับเกียรติบัตร กลุ่ม Silver class ระดับชั้น ป.5 โครงการทดสอบความสามารถ PRE-ประถม ประจำปีการศึกษา 2563

ด.ช.พลพิพัชน์ สุราฤทธิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับเกียรติบัตร กลุ่ม Silver class ระดับชั้น ป.5 โครงการทดสอบความสามารถ PRE-ประถม ประจำปีการศึกษา 2563

ด.ช.จารุภัค อัคศวสกุลศร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับเกียรติบัตร กลุ่ม Bronze class ระดับชั้น ป.5 โครงการทดสอบ

ด.ช.อุดมฤกษ์ พุทธคุณสกุลพร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับเกียรติบัตร กลุ่ม Bronze class ระดับชั้น ป.5 โครงการทดสอบความสามารถ PRE-ประถม ประจำปีการศึกษา 2563

ด.ช.พลพิพัชน์ สุราฤทธิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับอันดับที่ 1 ของประเทศ ประเภทได้คะเเนนสอบรวม โครงการทดสอบความสามารถ PRE-ประถม ประจำปีการศึกษา 2564

ด.ช.จารุภัค อัคศวสกุลศร 
ด.ช.สาญ์วิกร แก้วอ่อน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สามารถทำคะเเนนได้เป็นอันดับที่ 3

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีม การเเข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (Online) ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์ภูมิภาค : เขตภาคเหนือตอนล่าง

โครงการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2

2nd TESET-Thailand English Skills Evaluation Test

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์ (สสวท.) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ด.ช.สาญ์วิกร แก้วอ่อน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเเข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC-Thailand Mathematics Contest) ครั้งที่ 10

ด.ช.ธนกฤต พิพัฒน์อนุสรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การเเข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC-Thailand Mathematics Contest) ครั้งที่ 10

ด.ญ.ปราณปวีณ์ พุกเปี่ยม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การเเข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC-Thailand Mathematics Contest) ครั้งที่ 10

ด.ญ.ณฐภัทร เสาวภาคย์ภูษิต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การเเข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (TMC-Thailand Mathematics Contest) ครั้งที่ 10