ความภาคภูมิใจของโรงเรียนยุวพัฒน์

ปีการศึกษา 2556

ด.ช.ธีร์ อิทธิพานิชพงศ์

ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทบุคคลรางวัลเหรียญทองประเภททีมรางวัลเหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคลในการแข่งขันคณิตศาสตร์ WIZMIC 2014

ด.ช.ธีร์ อิทธิพานิชพงศ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญทองชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง (เข้าค่าย)ในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.ชวพล ไตรทิพชาติสกุล

ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.สมัชญ์ ไม้สนธิ์

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.ปารินทร์ คงอินทร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง (เข้าค่าย)การแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.ธีร์ อิทธิพานิชพงศ์

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงโครงการค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์(สสวท.) วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.สมัชญ์ ไม้สนธิ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.ปารินทร์ คงอินทร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ญ.ปาลิดา วีระวัฒน์

ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.ธีร์ อิทธิพานิชพงศ์

ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ญ.นภัสกร ศุภรวงศ์

ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย

ด.ช.ธีร์ อิทธิพานิชพงศ์

ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาอังกฤษ

ด.ช.ธีร์ อิทธิพานิชพงศ์

ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.ชวพล ไตรทิพชาติสกุล

ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.ธีร์ อิทธิพานิชพงศ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบุคคลได้รับรางวัลอันดับ 1 ประเภททีม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด.ช.ชวพล ไตรทิพชาติสกุล

ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทบุคคลสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด.ช.พันธวัช พันธวงศ์

ได้รับรางวัลชมเชยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด.ญ.กีรติกา บุญจันทร์

ได้รับรางวัลชมเชยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์