ความภาคภูมิใจของโรงเรียนยุวพัฒน์

ปีการศึกษา 2555

ด.ช.ภาวิชญ์ หวังซื่อกุล

ได้รับรางวัลรางวัล
ประเภทบุคคลเหรียญทองแดง
ได้รับรางวัลรางวัล
ประเภททีม เหรียญเงินในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.กันติทัต สวัสดิ์วุฒิกุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.ชานนท์ วิมลเฉลา

ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.พิชญุตม์ อัศวรัตน์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ 
วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.กันตวรรณ สุวรรณาสน์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ
วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.ศิรภัสสร เตชาพิสุทธิ์

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ญ.ฎีการัช ธรรมรัตนกุล

ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ญ.ปริชมน โอประเสริฐสวัสดิ์

ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ญ.รติรัตน์ ลิ้มจำรูญรัตน์

ได้รับรางวัลชมเชย ใน การแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.สหัสวรรษ วีระวัฒน์

ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.ภาวิชญ์ หวังซื่อกุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในโครงการค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(สสวท.)วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช. พิชญุตม์ อัศวรัตน์

ได้รับรางวัลเหรียญเงินในโครงการค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(สสวท.) วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช. กันติทัต สวัสดิ์วุฒิกุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญเงินในโครงการค้นหาอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์เเละวิทยาศาสตร์(สสวท.)วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช.ภาวิชญ์ หวังซื่อกุล

ได้รับรางวัลเหรียญเงินในโครงการค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์(สสวท.) วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.พิชญุตม์ อัศวรัตน์

ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ช. กันติทัต สวัสดิ์วุฒิกุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.ณัฐธิดา พรมอุทัย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาอังกฤษ

ด.ช. ภาวิชญ์ หวังซื่อกุล

ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาอังกฤษ

ด.ช.พิชญุตม์ อัศวรัตน์

ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาอังกฤษ

ด.ญ.ณัฐกานต์ อัศวรัตน์

ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาอังกฤษ

ด.ช. ภาวิชญ์ หวังซื่อกุล

ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ญ.ศิรภัสสร เตชาพิสุทธิ์

ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.ภาวิชญ์ หวังซื่อกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ได้รับรางวัลอันดับ 1 ประเภทบุคคลได้รับรางวัลอันดับ 1 ประเภททีม

ด.ช.กันติทัต สวัสดิ์วุฒิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบุคคลได้รับรางวัลอันดับ 1 ประเภททีม

ด.ช.พิชญุตม์ อัศวรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบุคคลสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์