ด.ช.ชาคริต เติมเกษมศานต์

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ช.ประมณฑ์ โอประเสริฐสวัสดิ์

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.พีรยา พึ่งผล

ได้รับรางวันชมเชย ในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.พีรยา พึ่งผล

ได้รับรางวันชมเชย ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาไทย

ด.ญ.พีรยา พึ่งผล

ได้รับรางวันชมเชย ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาอังกฤษ

ด.ญ.แอทน่า พรวิมล วิลเลี่ยมด้อททรีร์

ได้รับรางวันชมเชย ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาภาษาอังกฤษ